Năm 2019 chứng kiến sự bùng nổ của phát hành trái phiếu doanh nghiệp bất động sản. Tuy nhiên, năm 2020, kênh huy động này sẽ gặp nhiều trở ngại…