UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quyết định 1833 về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của TP. Nha Trang đến năm 2020.

quy hoạch TP. Nha Trang
Tổng diện tích của TP. Nha Trang là hơn 25.428ha

Theo chỉ đạo, nhiệm vụ của TP. Nha Trang bao gồm: “Công bố, công khai điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; xác định ranh giới và công khai diện tích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng bảo vệ nghiêm ngặt; chỉ đạo lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm để làm căn cứ thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; rà soát, kiểm tra hiện trạng đất rừng phòng hộ, đặc dụng, sản xuất là rừng tự nhiên trước khi chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện công trình, dự án; tuyên truyền pháp luật đất đai để người sử dụng đất nắm vững quy định pháp luật sử dụng đất đúng mục đích, hiệu quả, tiết kiệm; quản lý sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch; tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất…”.

Được biết, tổng diện tích tự nhiên của TP. Nha Trang là hơn 25.428ha. Trong đó, hơn 8.000ha là đất đô thị, 9.624ha là đất nông nghiệp, 6.344ha là đất phi nông nghiệp… Trong giai đoạn 2016-2020, thành phố sẽ chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang phi nông nghiệp 2.056ha; đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở 194ha; đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng, trong đó đất phi nông nghiệp 1.149ha, đất nông nghiệp 831ha…